REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTOSTACJA

Spis treści

Postanowienia ogólne i definicje
Zasady zakupów
Odstąpienie od umowy
Gwarancje i reklamacje
Dane osobowe
Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Sklep internetowy MOTOSTACJA (adres internetowy: www.motostacja.pl, www.motostacja.com, sprzedawca w platformie allegro.pl: motostacja_pl, sma-febi, sma-blueprint, sma-swag), prowadzony jest przez Motostacja sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-798) przy ul. Christo Botewa 6a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie. XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000839275, NIP 6751728550, REGON: 385964455 e-mail: [email protected] tel. 123337393

2. Określenie użyte w regulaminie oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) z późn. zm.,

2. Ustawa – bez bliższego określenia - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) z późn. zm.,

3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.,

4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży drogą elektroniczną,

5. Konsument – Klient określony w art. 221 Kodeksu cywilnego,

6. Sprzedawca - Motostacja sp. z o. o.., ul. Christo Botewa 6a, 30-798 Kraków, NIP 6751728550, REGON 385964455

7. Sklep internetowy – serwis prowadzony przez Sprzedawcę pod adresami www.motostacja.pl, www.motostacja.com w ramach których Klient może dokonać zakupu towarów oferowanych przez Sprzedawcę; sprzedaż odbywa się z pomocą urządzeń elektronicznych mających dostęp do sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

8. Towar – rzecz ruchoma, która może być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą i jest oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym; opisy towarów pochodzą z baz danych producentów oraz udostępnianych przez nich informacji marketingowych,

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana drogą elektroniczną, bez jednoczesnej obecności stron, z wykorzystaniem Konta założonego w Sklepie internetowym, korespondencji e-mail lub telefonicznie,

10. Ceny – cena brutto Towaru wskazana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym; Cena nie obejmuje:

- kosztów dostawy, które są uzależnione od sposobu doręczenia Klientowi Towaru,

- prowizji i opłat bankowych lub innych opłat pobieranych przez operatorów systemów za pośrednictwem, których dokonywana jest płatność,

11. Konto – profil, do którego dostęp ma Klient po podaniu loginu i hasła; w ramach konta przechowywane są dane obejmujące nazwiska i imiona Klientów, adresy zamieszkania lub pobytu Klientów, Numery Identyfikacji Podatkowej Klientów, numery telefonów, adresy e-mail Klientów;

12. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę,

13. Cookies - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego; Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,

14. Producent towaru – osoba wytwarzająca Towar, od której Sprzedawca go zakupił celem sprzedaży w Sklepie internetowym,

15. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku (od godz. 10 do 18) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

1. zawieranie umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego – w zakresie towarów oferowanych w Sklepie Internetowym,

2. prowadzenie Konta Klienta,

3. newsletter,

4. przesyłanie wiadomości e-mail obejmujących przede wszystkim potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, odstąpienia od umowy oraz  dane dotyczące statusu zawieranych transakcji i realizacji umów, a także potwierdzających dokonanie zamówienia drogą e-mail lub telefonicznie oraz realizacji procedury reklamacyjnej,

5. opinie i komentarze,

6. odsyłanie do serwisów oferujących dokonywanie płatności za pośrednictwem Internetu.

4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze Sklepem internetowym obejmują:

1. połączenie z siecią Internet,

2. korzystanie z przeglądarki internetowej:

- Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies,

- Mozilla Firefox w wersji 34 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

- Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

- Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;

3. sugerowaną rozdzielczość ekranu na poziomie 1024x768 pikseli,

4. oprogramowanie do odczytywania plików PDF,

5. włączoną akceptację plików cookies,

6. oprogramowanie antywirusowe uniemożliwiające zainfekowanie Sklepu internetowego.

5. Sprzedawca nie stwierdził niepożądanych wpływów Sklepu internetowego na działanie standardowych systemów komputerowych użytkowników. Nie wyklucza to możliwości destabilizacji systemów komputerowych osób korzystających ze Sklepu internetowego w przypadku stosowania przez nie oprogramowania nieakceptowanego przez producentów systemów operacyjnych lub oprogramowania, o którym mowa w ust. 4. Sprzedawca zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione; w związku z tym Klient winien stosować rozwiązania programowe i/lub sprzętowe, które zminimalizują te zagrożenia.

6. Sprzedawca może w każdym czasie zmienić funkcjonalności prowadzonego przez siebie Sklepu internetowego, o ile nie wpływa to na prawa i obowiązki Klientów.

7. Ceny są uzależnione od cen stosowanych przez Producentów Towarów. Sprzedawca może zmieniać Ceny w Sklepie internetowym przy czym związany jest ceną, za którą Klient zamówił Towar zgodnie z zasadami obowiązującymi w Sklepie internetowym.  Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania Towaru, który nie posiada wad.

8. Sprzedawca przesyła Klientom i innym osobom newsletter, o ile osoby te wyraziły na to zgodę. Osoby, do których rozsyłany jest newsletter mają prawo do rezygnacji z jego otrzymywania w każdym czasie. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do wiadomości przesyłanych klientom drogą SMS.

II ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Konto.

1. Zakupić Towar może Klient, który w Sklepie internetowym założył Konto za pomocą opcji „Zarejestruj” umieszczonej na stronie głównej Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W czasie zakładania Konta Klient proszony jest o podanie:

- nazwisko i imiona usługobiorcy,

- adres zamieszkania,

- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

- adresy elektroniczne Klienta,

- login,

- hasło,

- numer telefonu.

3. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, Sprzedawca

może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub

sposób jej rozliczenia.

4. Administratorem danych, podanych przez Klienta jest Sprzedawca. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i na zasadach określonych w polityce prywatności obowiązującej u Sprzedawcy. Niezależnie od postanowień Regulaminu i polityki prywatności Klient ma nieograniczone prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych przez Klienta odbywa się na zasadzie dobrowolności. Sprzedawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych Klientów innym podmiotom.

5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych, o których mowa w lit. b, co potwierdza zaznaczeniem właściwej opcji w czasie rejestracji.

6. Założenie Konta wymaga zapoznania się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem w całości jego treści oraz wyrażania przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług, o których mowa w punkcie I ust. 3. 

7. W przypadku naruszenia postanowienia lit. e, Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia Konta Klienta z systemu i odstąpienia od zawartych umów sprzedaży zawieranych drogą elektroniczną.

8. Klient w każdym czasie może usunąć Konto bądź wezwać Sprzedawcę do jego usunięcia. Wezwanie do usunięcia winno nastąpić na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Sprzedawca ma prawo do usunięcia Konta Klienta o ile Klient wykorzystuje je niezgodnie z Regulaminem lub nie logował się do niego przez okres co najmniej 24 miesięcy. O zamiarze usunięcia Konta Sprzedawca poinformuje Klienta pocztą e-mail z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

9. Klient zobowiązuje się do zaniechania publikowania za pośrednictwem Konta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub nieprawdziwym. W przypadku gdyby osoba trzecia wystąpiła wobec Sprzedawcy z jakimkolwiek roszczeniem związanym z wykorzystaniem przez Klienta Konta, Klient zwolni Sprzedawcę z ewentualnej odpowiedzialności, pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniem osoby trzeciej (w szczególności zasądzone od Sprzedawcy na rzecz osoby trzeciej odszkodowania) oraz wszelkie koszty związane z dochodzeniem przez osobę trzecią swoich praw a także koszty obrony poniesione przez Sprzedawcę. Postanowienia zdania poprzedniego nie wyłączają uprawnienia Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych.

10. Klient zobowiązuje się do zaniechania wykorzystywania Konta do jakichkolwiek działań zmierzających do destabilizacji Sklepu internetowego lub jakiejkolwiek inne witryny internetowej oraz wykorzystywania Konta w celu popełniania przestępstw lub wykroczeń, a także działań mogących spowodować szkodę u jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej. Postanowienia lit. i stosuje się odpowiednio.

11. logowanie do Konta następuje poprzez podanie loginu i hasła, bądź za pośrednictwem portali społecznościowych, z którymi współpracuje Sklep internetowy.

2. Zamówienia i płatności

1. Klient składa zamówienia za pośrednictwem Konta, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Zamówienie obejmuje rodzaj Towaru, który Klient zamierza zakupić, jego ilość, numer katalogowy i cenę brutto;

3. Po dokonanym przez Klienta wyborze Towaru oraz jego ilości Klient wskaże jeden ze sposobów dostarczenia Towaru wraz z kosztem jego dostarczenia. Koszt dostarczenia Towaru obciąża Klienta i jest podawany przez Sprzedawcę przed złożeniem zamówienia.

4. Po zaakceptowaniu sposobu dostarczenia Towaru Klient wybiera sposób płatności. Zapłaty za zakupiony Towar można dokonać:

- przedpłatą – przelewem na konto,

- za pośrednictwem systemów płatności internetowych, do których odsyła Sklep internetowy,

- za pobraniem – na ręce kuriera, listonosza lub w placówce pocztowej,

- dokonując odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy; w tym wypadku płatność może być dokonana gotówką lub kartą płatniczą, przy czym przy płatności kartą płatniczą Sklep internetowy dolicza 1% ceny towaru.

Wszelkie opłaty dodatkowe (w szczególności prowizje, opłaty za przelew itp.) obciążają Klienta.

5. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności Sprzedawca informuje Klienta w Sklepie internetowym lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, o rodzaju wybranego Towaru, jego ilości i numerze katalogowym,  łącznej wartości zamówienia, sposobie i koszcie dostawy oraz sposobie dokonania płatności oraz terminie, w którym płatność winna nastąpić.

6. Sprzedaż dokumentowana jest wystawieniem przez Sprzedawcę faktury VAT w formie elektronicznej. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawi jedynie paragon fiskalny.  

7. Klient akceptuje złożone zamówienie oraz podane przez Sprzedawcę warunki poprzez naciśnięcie przycisku „Potwierdź” na stronie zamówienia. Niezaakceptowanie zamówienia sprawia, że nie jest ono przesyłane do Sprzedawcy i tym samym dalej procedowane.

8. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca w czasie dwóch dni roboczych weryfikuje złożone zamówienie i informuje drogą e-mail, poprzez Konto (lub drogą sms w przypadku złożenia zamówienia telefonicznie) czy zamówienie zostanie zrealizowane i w jakim czasie nastąpi realizacja zamówienia – w przypadku konieczności sprowadzenia Towaru od producenta. Potwierdzenie realizacji zamówienia powoduje zawarcie między stronami umowy sprzedaży zawieranej drogą elektroniczną. Konsument otrzymuje również, drogą e-mail lub sms, obowiązujący regulamin oraz formularz odstąpienia od umowy.

9. Termin dostarczenia Towaru może się wydłużyć w przypadku działania siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie losowe lub inne okoliczności niezależne od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec. Przez siłę wyższą strony rozumieją sytuację niemożliwą do przewidzenia, wyjątkową, uniemożliwiającą którejkolwiek ze stron wypełnienie jej zobowiązań wynikających z umowy i która nie jest wynikiem błędu, czy zaniedbania którejkolwiek ze stron oraz jest nie do przezwyciężenia mimo dołożonych wszelkich starań.

3. Dostarczenie Towaru

1. Przed zaakceptowanie zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o sposobie dostarczenia towaru. Towar dostarczany jest w terminie do 14 dni od zaakceptowania zamówienia. Podany cennik wysyłek dotyczy przesyłek na terenie kraju sprzedawcy. Przesyłki zagraniczne są wyceniane indywidualnie i podlegają akceptacji klienta.

2. Towar może być dostarczony:

- kurierem,

- za pośrednictwem Poczty Polskiej,

- paczkomatów,

- pozostawiony do samodzielnego odbioru w siedzibie Sprzedawcy.

c. W chwili wysłania Towaru Sprzedawca przesyła drogą e-mail elektroniczną fakturę VAT lub paragon (który przesyłany jest wraz z Towarem) , w zależności od decyzji Klienta podjętej w trakcie składania zamówienia. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta oraz wystawiania i doręczania faktur VAT drogą elektroniczną.

d. W przypadku, gdy Klient nie odbierze Towaru (w szczególności gdy Towar zostanie zwrócony Sprzedawcy przez kuriera), Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.  

4. Zamówienia mogą być składane również drogą e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem serwisów internetowych, w których Sprzedawca oferuje Towary. W przypadku zamawiania za pośrednictwem telefonu lub drogą e-mail, Sprzedawca wykonuje obowiązki informacyjne pośrednictwem wiadomości SMS lub drogą e-mail. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do potwierdzenia zawarcia umowy.  

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY i JEGO KONSEKWENCJE

1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje jedynie Konsumentowi.

2. Prawo odstąpienia od umowy od umowy jest uregulowane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) i w związku z tym Sprzedawca informuje, że:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - Pawła Sośnickiego lub Olafa Korczyńskiego prowadzących spółkę cywilną pod firmą Motostacja sp. z o. o.., ul. Christo Botewa 6a, 30-798 Kraków, NIP 6751728550, REGON 385964455, e-mail: [email protected], tel. +48 12 333 73 93

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.motostacja.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub Towar na adres Motostacja sp. z o. o.., ul. Christo Botewa 6a, 30-798 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.  

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Konsument może odstąpić od umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego, drogą e-mail lub w formie pisemnej zgodnie z poniższym wzorem, który jest dostarczany również Konsumentowi drogą e-mail po złożeniu zamówienia.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 Motostacja sp. z o.o., ul. Christo Botewa 6a, 30-798 Kraków, NIP 6751728550, REGON 385964455, e-mail: [email protected], tel. 533-910-920

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 Adres konsumenta(-ów)

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

9)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. W wyniku odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą.  Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. W związku z postanowieniami zdań poprzednich:

a. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W szczególności Konsument może żądać zwroty ceny przelewem na konto bankowe; w tej sytuacji zobowiązany jest przesłać na adres e-mail Sprzedawcy dokładne dane do przelewu w szczególności numer konta, nazwę banku oraz inne dane niezbędne do wykonania przelewu. W przypadku zlecenia przez Konsumenta zwrotu na rachunek zagraniczny, Sprzedawca nie jest obowiązany do ponoszenia kosztów przelewu na rachunek zagraniczny, chyba że Konsument dokonał płatności z takiego konta.

b. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

c. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar; do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

d. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

e. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a Towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą. Konsument zobowiązuje się do zabezpieczenia Towaru przekazywanego Sprzedawcy w sposób analogiczny do zabezpieczenia stosowanego przez Sprzedawcę. W szczególności Konsument może wykorzystać oryginalne opakowanie o ile jest ono w stanie zabezpieczyć przesyłany Towar.

f. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

g. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 lit b i d. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

IV. GWARANCJA I REKLAMACJE

Adresem sprzedawcy w sprawach gwarancji i reklamacji jest: Motostacja sp. z o. o.., ul . Christo Botewa 6a, 30-798 Kraków, e-mail: [email protected]

Przed odebraniem przesyłki z Towarem  Klient zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie zostało naruszone lub uszkodzone. W przypadku gdy opakowanie jest naruszone lub uszkodzone Klient zobowiązuje się do nieodbierania Towaru. Jednocześnie Klient powinien zawiadomić o fakcie naruszenia lub uszkodzenia opakowania Sprzedawcę pocztą e-mail na adres [email protected]

1. Gwarancja

a. Sprzedawane w Sklepie internetowym Towary mogą być objęte gwarancją producenta.

b. Napraw gwarancyjnych dokonuje producent Towaru lub osoba przez niego upoważniona, którym Towar przekazuje Sprzedawca wraz z dokładnym opisem wady z powodu której Klient reklamuje Towar. Opis wady, o którym mowa w zdaniu poprzednim sporządzany jest przez Klienta.

c. Warunki gwarancji, w szczególności czas jej trwania, określa karta gwarancyjna dołączona do Towaru przez jego producenta.

2. Rękojmia

a. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone wobec Klientów niebędących Konsumentami. Wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady Towaru realizowana jest zgodnie z postanowieniami art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem postanowień poniższych.

b. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w chwili sprzedaży.

c. W przypadku stwierdzenia wady Konsument zgłosi ten fakt Sprzedawcy opisując jej charakter. Celem szybszego rozpatrzenia reklamacji Konsument powinien skorzystać z formularza reklamacyjnego lubwzoru reklamacji dostępnych w Sklepie internetowym oraz podać następujące dane:

- numer paragonu / faktury VAT ………………………… ……… oraz datę wystawienia,

- nazwę części,

- symbol części,

- producenta części,

- datę stwierdzenia wady,

- datę montażu oraz przebieg,

- datę demontażu oraz przebieg,

- wskazanie stacji dokonującej montażu lub oświadczenie o samodzielnym montażu,

- markę, model, datę produkcji, typ nadwozia, pojemność, moc silnika, numer silnika, numer nadwozia VIN oraz informację o zasilaniu gazem samochodu, w którym dokonano montażu Towaru.  

d. W zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument powinien określić dokładnie treść swojego żądania, w szczególności wskazać czy:

- żąda obniżenia ceny,

- odstępuje od zawartej umowy,

- żąda usunięcia wady,

- żąda wymiany Towaru na nowy.

e. W przypadku gdyby opisana wada lub żądanie wymagało doprecyzowania Sprzedawca zwróci się do Konsumenta z żądaniem podania dodatkowych informacji lub sprecyzowania żądania.

f. Konsument wykonujący prawa z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy lub miejsca ustalonego w porozumieniu z Konsumentem. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

g. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Sprzedawcy. O wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca poinformuje Konsumenta drogą e-mail lub w sposób analogiczny do sposobu zgłoszenia reklamacji. W razie odmowy uwzględnienia reklamacji Sprzedawca na żądanie Konsumenta lub z własnej inicjatywy może przekazać Towar do oceny producentowi lub osobie przez niego upoważnionej. W przypadku potwierdzenia przez producenta Towaru lub osobę trzecią istnienia wady obciążającej Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Konsumenta i uwzględni w całości lub części jego żądanie.

h. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Konsument, w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi, poinformuje Sprzedawcę o swojej decyzji odnośnie utylizacji Towaru, sposobie jego odebrania lub przechowywaniu Towaru przez Sprzedawcę na koszt Konsumenta. W przypadku zlecenia przekazania Towaru Konsumentowi, Konsument ponosi koszt dostarczenia mu Towaru.  Jeżeli Konsument nie złoży oświadczenia o dalszych losach Towaru, Sprzedawca będzie przechowywał Towar naliczając Konsumentowi opłatę w wysokości 0.50 pln netto dziennie. Opłata za każdy dzień przechowywania Towaru będzie wymagalna po upływie tego dnia.  

i. Postanowienia lit. h, w zakresie przechowywania i zwrotu Towaru, stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której Klient niebędący Konsumentem, zgłosił Towar do reklamacji.

V. DANE OSOBOWE

1. Motostacja sp. z o. o..  z siedzibą w Krakowie, ul. Christo Botewa 6a, realizuje politykę ochrony danych osobowych przewidzianą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na zasadach określonych w „Polityce prywatności” stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.  Jest ona dostępna pod adresem https://motostacja.com/polityka-prywatnosci

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 2020.06.30

2. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie. Przyczynami zmiany Regulaminu mogą być zmiany profilu Sklepu internetowego, wprowadzenie nowych usług, zmiany danych Sprzedawcy (w tym formy prawnej), zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego, zmiany zasad funkcjonowania sklepu internetowego, zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uznanie któregokolwiek z postanowień regulaminu za niedozwoloną klauzulę umowną. O każdorazowej zmianie regulaminu Sprzedawca uprzedzić Klientów z 21 dniowym wyprzedzeniem. Uprzedzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nastąpi za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w Sklepie internetowym. W przypadku zmiany Regulaminu Klient będzie poproszony o zaakceptowanie zmiany. Odmowa zaakceptowania regulaminu będzie upoważniała Sprzedawcę do usunięcia konta Klienta.

3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych w zakresie stosowania Regulaminu lub wykonania zawartych umów jest prawo polskie.

5. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności skorzystać z drogi mediacyjnej lub sądu polubownego.

6. Konsument może skierować sprawę do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wykaz właściwych miejscowo rzeczników konsumentów dostępny jest na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php.

7. Stosownie do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE Sprzedawca informuje, że pod adresem   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.  

Motostacja sp z o.o.
ul. Christo Botewa 6A
30-798 Kraków
Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 18:00
NIP: 6751728550, REGON: 385964455, KRS: 000839275
Email
SMS
535005443
Infolinia
12 333 73 93
© 2010-2022 Motostacja.com
części samochodowe akcesoria i oleje online - kraków
Wszystkie prawa zastrzeżone.